top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOVAEUROPE (01-01-2021)

 

artikel 1 Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NovaEurope, hierna te noemen: “NovaEurope”, en de opdrachtgever van NovaEurope, hierna te noemen “Opdrachtgever”. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NovaEurope, voor de uitvoering waarvan door NovaEurope derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met wederzijds akkoord bevestigd.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NovaEurope en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien NovaEurope niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NovaEurope in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van NovaEurope zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. NovaEurope kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is NovaEurope daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend voor akkoord.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht NovaEurope niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. De overeenkomst tussen NovaEurope en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever NovaEurope derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. NovaEurope dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. NovaEurope zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en/of techniek.

 4. Indien door NovaEurope – of door NovaEurope ingeschakelde derden – in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 5. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert, is NovaEurope gerechtigd eventuele zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop zaken volgens overeenkomst ter beschikking van Opdrachtgever worden gesteld.

 6. NovaEurope heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 7. NovaEurope is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en ieder uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren.

 8. Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan NovaEurope de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. In geval de voorafgaande fase ook afzonderlijk gefactureerd is aan Opdrachtgever kan NovaEurope het ter hand nemen van de uitvoering van de volgende fase ook uitstellen tot de betaling van de betreffende factu(u)r(en) heeft plaatsgevonden.

 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan NovaEurope aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NovaEurope worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan NovaEurope zijn verstrekt, heeft NovaEurope het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan, dan nadat Opdrachtgever de gegevens en/of materialen aan NovaEurope ter beschikking heeft gesteld. NovaEurope is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NovaEurope is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel onjuiste en/of onvolledige materialen.

 10. De bevestiging van ontvangst van materiaal door derden houdt geen erkenning in, dat NovaEurope voldoende materiaal, dan wel de op de vervoer-documenten vermelde hoeveelheden, heeft ontvangen. NovaEurope is niet gehouden de van opdrachtgever ontvangen materialen op aantallen en/of geschiktheid te controleren voorafgaande aan de verwerking.

 11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. NovaEurope zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is NovaEurope gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen NovaEurope bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van NovaEurope op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan NovaEurope een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 14. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens NovaEurope gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van NovaEurope daardoor direct of indirect ontstaan.

 15. Indien NovaEurope met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is NovaEurope niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien hem een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, tenzij NovaEurope alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op NovaEurope rustende verplichting ingevolge de wet, of indien is bedongen dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, of bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 1. NovaEurope is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet – of niet volledig of niet tijdig – nakomt, of dat, na het sluiten van de overeenkomst aan NovaEurope ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van NovaEurope kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts is NovaEurope bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van NovaEurope kan worden gevergd, desdan wel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NovaEurope kan worden gevergd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is NovaEurope gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NovaEurope op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien NovaEurope de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken volgens de wet en deze overeenkomst.

 4. Indien NovaEurope tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan. NovaEurope behoudt steeds het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

 5. Indien één der partijen zijn/haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijner-/harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de partij die haar verplichtingen heeft geschonden, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen in dat geval onder voorbehoud van betaling aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NovaEurope, zal NovaEurope in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor NovaEurope extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de hiervoor genoemde termijn te voldoen, tenzij NovaEurope anders aangeeft.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van één der partijen, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor één der partijen niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het de andere partij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijner-/harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de alsdan aan partijen verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn.

 9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien met Opdrachtgever een proefperiode of termijn is afgesproken, is Opdrachtgever slechts gehouden aan betaling van de desbetreffende periode of termijn; deze afspraak dient uitdrukkelijk op de overeenkomst of het opdrachtformulier te worden vermeld.

 

artikel 5 Overmacht

 

 1. NovaEurope is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daarbij gehinderd wordt door de gevolgen van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NovaEurope geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NovaEurope niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder eventuele afkeuringen door vervoerbedrijven met betrekking tot reclame-uitingen in- en/of op haar voertuigen. Werkstakingen in het bedrijf van NovaEurope of van derden zijn daaronder eveneens begrepen. NovaEurope heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NovaEurope haar verbintenis had moeten nakomen.

 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover NovaEurope ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NovaEurope gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door NovaEurope aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door partijen anders overeengekomen. NovaEurope is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het (nog) opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag inclusief de intussen ontstane renteaanspraken.

 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of van faillissement, van beslag of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is NovaEurope gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder dat NovaEurope in dat geval gehouden is tot betaling van enigerlei vergoeding aan Opdrachtgever, en de vorderingen van NovaEurope op Opdrachtgever zijn dan onmiddellijk opeisbaar.

 4. NovaEurope heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. NovaEurope kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. NovaEurope kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NovaEurope verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien NovaEurope echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle door NovaEurope in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van NovaEurope totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met NovaEurope gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Indien enige zaak ingevolge lid 1 aan NovaEurope toekomt, kan Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering.

 3. Door NovaEurope geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van NovaEurope veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om NovaEurope daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan NovaEurope ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is NovaEurope gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich bij voorbaat jegens NovaEurope ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

 5. Voor het geval NovaEurope haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan NovaEurope en aan door NovaEurope aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NovaEurope zich bevinden en om die zaken terug te nemen.

 

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 

 1. De door NovaEurope te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. NovaEurope kan in dat geval andere garantie – en andere – voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door NovaEurope verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van die zaak daarvoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van – of voortvloeit uit – onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NovaEurope, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NovaEurope geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan NovaEurope te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan NovaEurope te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat NovaEurope in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient NovaEurope in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 5. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal NovaEurope de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van NovaEurope, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen.. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan NovaEurope te retourneren en de eigendom daarover aan NovaEurope te verschaffen, tenzij NovaEurope anders aangeeft.

 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan zijde van NovaEurope, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens NovaEurope en de door NovaEurope bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien NovaEurope aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. NovaEurope is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of immateriële schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.

 2. NovaEurope is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NovaEurope is uitgegaan van door – of namens – Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan wel onjuiste en/of onvolledige materialen.

 3. Indien NovaEurope aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NovaEurope beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van NovaEurope is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 5. NovaEurope is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover die vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NovaEurope aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NovaEurope toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. NovaEurope is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, aanspraken van derden aan Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten dan wel het bestuur van NovaEurope.

artikel 10 Risico-overgang

 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever worden overgedragen dan wel in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

 

artikel 11 Vrijwaring

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart NovaEurope voor alle eventuele aanspraken en/of schade van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van NovaEurope. Indien NovaEurope uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden NovaEurope zowel in- als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NovaEurope, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NovaEurope en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

artikel 12 Intellectuele-, industriële eigendommen en auteursrechten

 

 1. NovaEurope behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving. NovaEurope heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NovaEurope partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het “Weens Koopverdrag” wordt uitgesloten.

 2. Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente rechter te ’sGravenhage, tenzij NovaEurope als eisende partij aan een rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van NovaEurope (www.NovaEurope.com).

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met NovaEurope.

 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

bottom of page